روش های پرداخت – آرن شبکه

درگاه اینترنتی آرن شبکه

شــــــما هنــگام ثبت سـفــارش از آرن شبکه، می توانید خرید خود را با درگاه به پرداخت بانک ملت بــــــه صورت آنلاین انجام دهیــد.

آرن شبکه

پرداخت آنلاین به حساب آرن شبکه

در صورت عدم تمایل به خرید آنلاین، شما می توانیـد وجه سفارش خــود را بـه صورت واریـــــزی بـــــــــــه حـســاب انـــــجــــام دهـــــــیـــــد

آرن شبکه

پرداخت حضوری در مجموعه آرن شبکه

شما می توانید برای خرید محصول مورد نظر به شکل حضوری به مجموعه آرن شبکه قدم بهم رسانــید و خریـــد خـــــود را انــجـــام دهــــید

آرن شبکه